Regulamin

Szanowni Państwo,

Regulamin określa zasady zamówień oraz sprzedaży na stronie www.palombini.pl

Naszym Klientom, lubiącym formę kupowania towarów przez internet, a także tym, którzy nie dysponują wystarczającą ilością czasu lub którym dotarcie do najbliższego miejsca sprzedaży mogłoby sprawić kłopot, oddajemy w użytkowanie internetowy system zamówień ułatwiający zakup produktów Palombini. Złożenie przez klienta zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

Cena umieszczona na stronie, wyrażona jest w polskich złotych (PLN), z wliczonym podatkiem od towarów i usług VAT. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni robocze. Płatność za towar następuje przez system płatności elektronicznych tpay.com lub gotówką przy odbiorze osobistym. Zamówione towary dostarczamy za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Dostawy realizowane są w dni robocze.

W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z dokumentem dostawy lub uszkodzenia przesyłki podczas transportu, uprzejmie prosimy o niezwłoczne:

 • zgłoszenie zaistniałego faktu przedstawicielowi firmy spedycyjnej,
 • sporządzenie protokołu (opisu przypadku) przy udziale przedstawiciela firmy spedycyjnej
 • powiadomienie nas o zaistniałej sytuacji telefonicznie (nr telefonu (22) 583 10 33) lub emailem (adres shop@gero.pl)

Wszelkie dane osobowe przekazane przez Kupującego wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach obsługi zamówienia i są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Administratorem danych osobowych jest Gero Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 47/1, 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000082683, nr NIP 5260151632, REGON 002156516, kapitał zakładowy: 520000,00 PLN. Z Gero Sp. z o.o. można się skontaktować: telefonicznie pod numerem: 22 583 10 33 lub pod adresem e-mail: shop@gero.pl.

Zwroty i reklamacje

Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Na Sprzedawcy ciąży ustawowy obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Przewidzianą przez prawo odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość świadczenia regulują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące odpowiedzialności za wadę fizyczną lub prawną, w szczególności art. 556 kodeksu cywilnego i następne.

W przypadku reklamacji, w celu przyspieszenia jej rozpoznania, Klient powinien w pierwszej kolejności skontaktować się mailowo pod adresem shop@gero.pl lub telefonicznie +48225831035.

W przypadku zgłoszenia reklamacji - sprzedawca udzieli odpowiedzi w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych

Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.

Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację za nieuzasadnioną, wówczas towar zostanie dostarczony Klientowi wraz ze stosowną informacją.

W przypadku nieuzasadnionego nieodebrania towaru, Klient może odebrać towar z magazynu Sprzedawcy we własnym zakresie, w dogodnym dla siebie terminie (w dzień roboczy od 9.00 do 16.00) po uprzednim poinformowaniu Sprzedawcy o wybranym terminie. Ewentualna, ponowna dostawa towaru przez Sprzedawcę lub dostawa na inny wskazany adres jest możliwa w drodze odrębnego porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy Konsument może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Koszt odesłania towaru ponosi klient.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres email: shop@gero.pl. Kupujący może także skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy.

Przesyłkę należy nadać na adres:
Gero Sp. z o.o.
Połczyńska 126,
01-304 Warszawa.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarcze-niu;
 6. której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połą- czone z innymi rzeczami;
 7. której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przed-siębiorca nie ma kontroli;
 8. której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczę-towanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie o-znaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 • Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Usuwanie konta

Istnieje możliwość usunięcia konta przez kontakt z Obsługą Klienta. W takim przypadku prosimy o wysłanie emaila na adres shop@gero.pl


* Gero Sp. z o.o. zachowuje prawo do zmian w ofercie bez konieczności informowania Klientów oraz bez konieczności wprowadzania zmian w niniejszym przekazie informacyjnym. Zdjęcia prezentowanych produktów mogą odbiegać od rzeczywistości.Adres korespondencyjny:

Gero Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 126
01-304 Warszawa

tel. +48 (22) 583 10 35
fax. +48 (22) 583 10 44

e-mail: shop@gero.pl
http: www.gero.pl


Załączniki

Wzór odstąpienia od umowy